Camera toezicht

Vanaf 1 oktober is er camerabewaking in en om het Meester Siebelinkhuis. Mede op advies van onze verzekeraar. In en rondom het gebouw zijn de laatste jaren vele kostbare investeringen gedaan en in het verleden is er verschillende malen sprake geweest van diefstal en vernielingen. Het toezicht en de verwerking op de videopnames vindt plaats binnen de gestelde wettelijke voorwaarden en ligt uitsluitend bij Hans van Riet (regie beheer Meester Siebelinkhuis), Jolanda Overdorp (coördinator Activiteiten ) en Jan Anema (bestuurder)

Regels cameratoezicht Meester Siebelinkhuis stichting de Klup Twente

Het camera toezicht valt binnen de vrijstelling met betrekking op verwerkingen van persoonsgegevens door een verantwoordelijke in het kader van de beveiliging, met behulp van duidelijk zichtbare videocamera's, van personen, gebouwen, terreinen, zaken en productieprocessen die zijn toevertrouwd aan de zorg van de verantwoordelijke.

Regels / voorwaarden:

1. De verwerking van gegevens wordt alleen gebruikt voor:

 • de bescherming van de veiligheid en gezondheid van bezoekers;
 • de beveiliging van de toegang tot gebouwen en terreinen; - de bewaking van zaken die zich in gebouwen of op terreinen bevinden;
 • het vastleggen van incidenten.

2. Alleen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • video-opnamen van de gebouwen en terreinen en zich daarop bevindende personen en zaken
 • waarover de zorg van de verantwoordelijke zich uitstrekt;
 • gegevens die betrekking hebben op het tijdstip, de datum en de plaats waarop de video-opnamen zijn
 • gemaakt.

3. De persoonsgegevens worden alleen worden verstrekt aan:

 • degenen, inclusief derden, die:
 • - belast zijn met de hierboven onder 1. opgesomde werkzaamheden, of
 • - leiding geven aan de hierboven onder 1. opgesomde werkzaamheden, of
 • - noodzakelijk zijn betrokken bij de hierboven onder 1. opgesomde werkzaamheden;
 • - ambtenaren van de politie bij incidenten, indien de gegevensverstrekking noodzakelijk is voor de goede vervulling van hun publiekrechtelijke taak.
 • anderen, indien:
 • - de betrokkene zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend voor de gegevensverwerking, of
 • - de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door de verantwoordelijke, of
 • - de gegevensverwerking noodzakelijk is vanwege een vitaal belang van de betrokkene (bijvoorbeeld een dringende medische noodzaak), of
 • - de gegevens verder worden verwerkt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. Voorwaarde hierbij is dat de verantwoordelijke ervoor zorgt dat de gegevens ook alleen voor deze specifieke doeleinden verder worden verwerkt.

4. Toegestane bewaartermijn is maximaal 4 weken

De persoonsgegevens worden uiterlijk vier weken nadat de opnamen zijn gemaakt, of na afhandeling van de incidenten, verwijderd.